W CPK DZIAŁAMY
ODPOWIEDZIALNIE

 

 

 

Projekt, do realizacji którego została powołana spółka Centralny Port Komunikacyjny, to nie tylko wielkie wyzwanie koncepcyjne, planistyczne, budowlane i logistyczne. To przede wszystkim ludzie. To dziesiątki trudnych decyzji, setki pracowników i współpracowników, tysiące relacji międzyludzkich, to również szereg oczekiwań interesariuszy – społeczności lokalnych, partnerów biznesowych czy samorządów.

 

 

 

Czujemy się odpowiedzialni za to przedsięwzięcie ale także za jego realizację w sposób zgodny z normami etycznymi i obowiązującym prawem, starając się  ograniczyć negatywny wpływu realizowanej inwestycji na środowisko naturalne i społeczności lokalne w sąsiedztwie których działamy.

POZNAJ

Zorientowanie na cele strategiczne spółki w codziennym działaniu

Planując i realizując wszystkie nasze działania, konsekwentnie dążymy do osiągnięcia celów oraz korzyści wskazanych w „Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Centralny Port Komunikacyjny” i kolejnych dokumentach rządowych dotyczących Programu CPK.

Czujemy się odpowiedzialni za realizację wizji oraz misji w nich wskazanych, w tym za doprowadzenie do utworzenia rentownego, innowacyjnego węzła transportowego oraz rozwoju systemu transportu kolejowego w Polsce.

Zaangażowanie i praca zespołowa

Jesteśmy w pełni zaangażowani w naszą działalność, otwarci i gotowi do współpracy z innymi w realizacji wspólnego celu. Działamy w sposób aktywny oraz kreatywny w celu podniesienia efektywności spółki. Doceniamy naszą różnorodność i bogate doświadczenia wynikające ze ścieżek rozwoju zawodowego w różnych krajach, branżach oraz firmach.

Jesteśmy otwarci na dzielenie się dobrymi praktykami z innych rynków. Współdziałanie pozwala nam wykonywać pracę najwyższej jakości, dlatego w spółce promujemy działanie zespołowe. Jesteśmy otwarci na innych i ich pomysły, dzielimy się wiedzą oraz doświadczeniami. Wspólnie tworzymy w spółce atmosferę służącą budowaniu zaangażowania każdego pracownika, łącząc nasze indywidualne, mocne strony i umiejętność pracy zespołowej. W przypadku konfliktu nie używamy argumentów personalnych, dążymy do merytorycznych dyskusji oraz poszukiwania rozwiązań, które przybliżają nas do realizacji celów strategicznych przy poszanowaniu prawa do wyrażania swoich poglądów.

Profesjonalizm

Realizujemy powierzone nam zadania z zachowaniem najwyższej staranności, wykorzystując
w najlepszy sposób posiadaną wiedzę, umiejętności i kompetencje oraz stale monitorując innowacyjne rozwiązania wprowadzane w innych krajach. Aktywnie poszukujemy wiedzy i dbamy o ciągły rozwój zawodowy poprzez podnoszenie swoich umiejętności oraz szukanie nowych rozwiązań.

W codziennej pracy koncentrujemy się na realizacji celów, pokonywaniu trudności i stałym podnoszeniu standardów realizowanych przez nas przedsięwzięć, wzorując się na najlepszych międzynarodowych praktykach.

Uczciwość

Realizujemy powierzone nam zadania rzetelnie, w dobrej wierze, zgodnie z prawem oraz regulacjami wewnętrznymi spółki. W relacjach – zarówno pomiędzy pracownikami, jak i z pozostałymi interesariuszami – stawiamy na zaufanie, współpracę oraz otwartą komunikację.

W swoich działaniach kierujemy się najlepszym interesem spółki i nie angażujemy się w nic, co może go naruszać lub poddawać w wątpliwość.

W codziennej pracy koncentrujemy się na realizacji celów, pokonywaniu trudności i stałym podnoszeniu standardów realizowanych przez nas przedsięwzięć wzorując się na najlepszych międzynarodowych praktykach.

Szacunek

Wszystkich traktujemy z najwyższym poszanowaniem, a nasze działania czy decyzje nie mogą naruszać godności innych osób i podmiotów. Respektujemy różnorodność oraz równość wszystkich pracowników i interesariuszy bez względu na ich pochodzenie, płeć, wiek, kolor skóry, stopień sprawności, wyznanie, przekonania polityczne, światopogląd, orientację seksualną czy wygląd zewnętrzny.

Jesteśmy wrażliwi, reagujemy na łamanie praw człowieka, dyskryminację, mobbing, molestowanie, upokarzające traktowania oraz naruszanie godności swojej i innych osób.

Odpowiedzialność

Działając w trosce o dobro wszystkich interesariuszy CPK, bierzemy odpowiedzialność za nasze działania oraz decyzje. Przyznajemy się do popełnionych błędów i je naprawiamy. Wywiązujemy się z naszych zobowiązań i dotrzymujemy słowa.

Reagujemy na wszelkie przejawy łamania zasad Kodeksu Etyki. Zgłaszamy również swoje wątpliwości w tym zakresie.

Transparentność

W relacjach otwarcie i przejrzyście komunikujemy interesariuszom nasze cele, działania oraz podjęte decyzje a także zasady, jakimi się kierujemy.

Pracujemy w najlepszym interesie spółki, a nasze aktywności to odzwierciedlają.

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu

 

 

[email protected]

CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142B,
02-305 Warszawa